Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med varer og tjenester. I tillegg skal love sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til dette.

Vårt arbeid med åpenhetsloven i Christiania Belysning

Christiania Belysning er en norskeid bedrift som selger belysning, interiørvarer og belysningstjenester til sluttkunde (B2C) gjennom fysiske butikker og nettbutikk. Varene består i hovedsak av anerkjente merkevarer, nordiske leverandører/grossister, samt egenproduksjon.Vi jobber hele tiden aktivt for å sikre at vi i alle ledd av vår bedrift respekterer grunnleggende menneskerettigheter og har anstendige arbeidsforhold 
– i egen virksomhet og i leverandørkjeden vår.

Åpenhetsloven sin rolle er å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter jobber med temaene den dekker. Loven bygger på OECDs retningslinjer, som innebærer blant annet at vi gjennomfører såkalte aktsomhetsvurderinger, som følger en satt sekstrinnsprosess.

Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Kartlegge CB internt

Halvparten av CBs butikker er organisert og de øvrige blir også avlønnet etter tariff. CB følger landsoverenskomsten mellom HK og Virke og tilbyr alle ansatte anstendige arbeidsforhold. Risikoen for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter internt i CB anser vi som svært lav.

Kartlegge egenproduksjon

CB produserer varer i Asia, gjennom agent. Fabrikkene som benyttes har levert grundig egenvurdering og underlag, og har også satt i gang tiltak for videre å sikre arbeidstagers rettigheter. Etter vår beste vurdering tilsier kombinasjonen av disse faktorene at fabrikkene har svært ordnede forhold og gode vilkår for de ansatte. Vi følger opp fabrikkene gjennom hyppig tilstedeværelse av vår agent. Det har ikke vært avdekket noen kritikkverdige forhold på fabrikkene. Produksjonen foregår i Kina, som er historisk belastet, og innebærer derfor likevel enn viss risiko.

Kartlegge leverandørkjede

Christiania Belysning har gjennomført aktsomhetsvurderinger av alle sine produkt-leverandører, basert på leverandørenes egne aktsomhetsvurderinger. Vi har lagt fokus på produkt-leverandørene, da størst risiko ligger i dette leddet. I vår leverandørkjede har vi leverandører som produserer i land i Asia, som historisk er belastet med tanke på arbeidstakers rettigheter, som Kina, noe som innebærer høyere risiko enn produksjon i andre deler av verden. Vårt fokus i møte med disse leverandørene er hvordan de jobber for / hvilke tiltak de har satt i gang for å minimere mulighetene for brudd på og mislighold av arbeidstakers rettigheter og menneskerettigheter i sin drift.

Det er per i dag ikke oppdaget noen avvik eller brudd på arbeids- eller menneskerettigheter hos våre leverandører eller vår egen produksjon som det ikke allerede er gjennomført tiltak mot og rettet opp i. 

Under arbeidet med våre aktsomhetsvurderinger, ble det avdekket at en av våre leverandører med produksjon i Kina har hatt tilfeller av overtidsarbeid utover rammene i gjeldende lovgivning i 2022. Den aktuelle leverandøren hadde allerede avdekket dette og iverksatt nødvendige tiltak for å bringe dette til opphør og forhindre fremtidige brudd, da vi var i kontakt med leverandøren i forbindelse med våre aktsomhetsvurderinger.

Iverksette tiltak mot negative konsekvenser

➤ Alle Christiania Belysning sine nye leverandører skal akseptere og signere et vedlegg til kontrakten, som inneholder vilkår for ivaretakelse av grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden.

➤ Christiania Belysning gjennomfører, i tråd med åpenhetslovens retningslinjer, en halvårlig aktsomhetsvurdering av leverandører, samt løpende for nye leverandører. 

➤ Hvis det avdekkes feil, mangler eller brudd på lover, regler og våre vilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, må leverandørene rette opp forholdene innen en gitt tid. De som ikke kan eller ønsker å rette opp i bruddene, kan ikke lengre være leverandør for Christiania Belysning.

Oppfølging

Basert på at det ikke er oppdaget kritikkverdige forhold hos noen av leverandørene våre, er det ikke akutte korrektive tiltak som trengs å gjennomføres. Det som da vil være fokuset fremover som forebyggende tiltak, er jevnlig oppfølging av de leverandørene som har produksjon i historisk belastede land, inkludert vår egen produksjon i Asia. 

Forbedringstiltakene som blir satt i gang hos leverandør ved eventuelle brudd blir fulgt opp, for å sikre at forholdene rettes opp i. Alle brudd, forbedringstiltak og status blir loggført og rapportert.

Kommunikasjon

Her finner du mailadressen som alle henvendelser angående Åpenhetsloven skal rettes til. Alle henvendelser besvares fortløpende etter fristene satt i Åpenhetsloven sine vilkår.

I tillegg oppdateres rapporten på nettsiden halvårlig, eller løpende hvis det dukker opp forhold som krever at det inkluderes i rapporteringen.

Hvor kan jeg henvende meg for spørsmål?

Send en e-post til aapenhet[at]cblys.no

Ofte stilte spørsmål og svar
Spørsmål: Hva er spørsmål 1?

Svar: Dette er svaret på spørsmål 1